Y N A R Basan Bu Romanda, Medresede Yeti En, Ancak Sonra Retmen Okulunu Bitirerek Ege B Lgesi Ndeki Bir Kasabada, Gerici Ve Karc Birtak M G Lerle Sava An Idealist Bir Gencin Ser Veni Ele Al N Yor Atat Rk Devrimi Nin O Co Kulu Havas I Inde, Ok G L Sezgi Ve G Zlemlerle Kaleme Al Nm Bu Kitapta, Toplumumuzun O G Nk B T N B Y K Sorunlar Y Rekli Bi [Reşat Nuri Güntekin] á Yeşil Gece [european-history PDF] read Online È Imde Tart L Yor Roman N En Nemil Kahraman Ahin Hoca N N Ki Ili Ini Olu Turan Nitelikler, M Cadelesi Ve U Rad Yenilgilerin Yk S Say Labilir ger ekten ba ar l romanlar olan Re at Nuri nin Ye il Gece adl berbat roman Ye il Gece, Re at Nuri nin mizah en az kulland roman olsa gerek Konuyu ciddi bi imde ele alm , san r m romandaki olumsuz ki ilere duydu u antipati y z nden istedi i derinli e inememi Her ne kadar olay anlat m ki ileri anlat m n n n ne ge se de olaylar, ahin Efendi nin ba kalar ile yapt g r meler ahin Efendi nin, evresinin ki ilik ve karakter yap s n anlatmay ama lad n d n yorum Olaylar n sonunda ahin in ki iler hakk nda olu an g r leri ahin Efendi yi ba lar Re at Nuri ba ka romanlar nda da kendi kat lmad g r leri karakterlere s yletmi ti Yazar n ahin Efendi yi a k a tutmas anlat m n zay flat yor ahin Efendi in s zlerini ve d ncelerini yazar n d nceleri imi gibi alg lmaya ba l yoruz Romanda ki ileri iyi ve k t olarak ay rd g r ne de kat lm yorum Ortada iki bak a s var Bir taraf idealist lkenin ilerlemesi, de i mesi i in u ra yor b r taraf ise bu te ebb slerden zar lisede okutulan korkun romanlardan biri i imi afakanlar basarak yar s na kadar okuyabilmi tim salt iyiler ve salt k t lerden olu an, ger eklikten uzak, mesaj kayg s ta an bir roman.
Dil ve kurgu a s ndan g zel, fakat kanon edebiyat r n olmas hasebiyle bir noktaya kadar edebi de er ta yan bir eser olmu.
Yesil Gece kitabina edebi anlamda yani yazinsal ve kurgusal olarak super diyemem ama o tarihe bir k tutmas ve d nerek, sorgulayarak ya aman n nemini vurgulamas bak m ndan muhte em.
Ð Yeşil Gece Ð , , , , , , ,,c Trounin Okul nedeniyle okumam gereken kitaplardand Yan lmam m G nl m kar t rd mda ortaokulda okutuldu unu g rd m Gariptir, o zamandan akl mda hi bir ey kalmam Oysa okudu um en g zel Re at Nuri kitab yd al ku undan bile fazla sevdim.
Ana karakter yine retmen Bu sefer al ku u gibi a dal bir taraf yok ok ger ek i ve i inizden bir eyleri al p g t r yor Yak n tarih temal , cehaletin kol gezdi i d nemi g zler n ne seren ve bu anlamda Re at Nuri ye ba lamak i in bence en uygun kitap.
Kitapta bahsedilen ye il gece olay bana pek arp c gelmemi ti Fakat en son ok do ru s ylemi ler, inkilap denilen ey bir g nde olmuyor c mlesi hala da ge erli ve kitab n zeti niyetinde Malesef insanlar n d ncesini de i tirmek hi kolay de il nsanlar sisteme g re kendilerini uyarl yorlar, s zde d ncelerle.
Re at Nuri nin kaleminden okumaya al t m bir tarz de ildi Di er kitaplar nda insan ili kileri n planda, tarihe y n veren olaylar ise arka perdede yans t larak bir b t n haline getirmesine kar n buradatam tersiydi Olaylar ve verilmek istenilen d nce ok n plandayd Di er romanlar nda oldu u gibi karakterler zerinden a rl k verilerek anlat lm olsayd beni okurken bu kadar s kaca n zannetmiyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *