شوروی و جنبش جنگل MOBI ☆ شوروی و

[Ebook] ➧ شوروی و جنبش جنگل ➦ گریگور یقیکیان – Tripzmode.co فریاد ملت مظلوم ایران از حلقوم فدائیان جنگلهیچ قومی از اقوام بشر به آسایش و سعادت نایل نمیگرددوبه سیر در شاهرا[Ebook] ➧ شوروی و جنبش جنگل ➦ گریگور یقیکیان – Tripzmode.co فریاد ملت مظلوم ایران از حلقوم فدائیان جنگلهیچ قومی از اقوام بشر به آسایش و سعادت نایل نمیگرددوبه سیر در شاهرا فریاد ملت مظلوم ایران از حلقوم فدائیان جنگلهیچ قومی از اقوام بشر به آسایش و سعادت نایل نمیگرددوبه سیر در شاهراه ترقی وتعالی موفق نمیشود،مگر به حقوق خود واقف گشته وکاملا ادراک کند که خداوند متعال همه آنها راآزاد آفریده،بنده وذلیل همدیگر نیستند وطوق بندگی یکدیگر را نباید به گردن شوروی و MOBI :Ã بیاندازندهمچنین به ابنا جنس خود حق ندارند حاکم مطلق وفعال مایرید باشندتمام انبیا و اولیا،مقننین وبزرگان،جمیع فلاسفه و حکما،همه سوسیالیستهای سابقه و حالیه دنیا،کلیه غمخواران جنس بشر،هرکدام به نوبه خود دراینعالم ظهورنمودند که همه افراد انسان را ازمزایای این حق مشروع طبیعی شان آگاه کنندبا این کیفیت،یک دسته از ا.

صناف مخلوق که به صورت انسان،وبه سیرت از هر درنده ای بی رحم تروقسی القلب ترند،به نام پادشاه،وزیر،حاکم،رییس وامثال آنها جهت شهوترانی و آزار انسانی،به هر طریقی غیر مشروع بی رحمانه ای به ابنا جنس خود مسلط شده،به جان و مال و ناموس و همه هستی و ماحصل زندگی و جمیع فواید حیاتی دخالت کرده،راحت خود را در زحمت مردم،لذت کامرانی خود را در رنج و ناتوانی مردم دانسته،بلکه بالاتر خلقت خود را فوق خلقت سایرین تصور کرده و میکنند،نه به کتاب آسمانی وقعی،نه به قوانین ونصایح انسانی وقری،نه به درماندگان مسکین و رنجبران بیچاره ترحمی صفحات تاریخ ،فجایع طبیعت عملیات آنها را به ما نشان داده و شواهد حسی کافی است که چه کرده و چه میکنند بیچاره مردم،همان مردمی که از اصول خلقت و از حقایق ودایع بی خبرندمانند گوسفند خود را تسلیم این ستمکاران نموده،دم کاردهای برنده این سلاخان بی رحم دست وپا زده،مطیع صرف بلکه خود را بند.

شوروی ebok جنبش mobile جنگل free شوروی و download شوروی و جنبش جنگل PDFEPUBصناف مخلوق که به صورت انسان،وبه سیرت از هر درنده ای بی رحم تروقسی القلب ترند،به نام پادشاه،وزیر،حاکم،رییس وامثال آنها جهت شهوترانی و آزار انسانی،به هر طریقی غیر مشروع بی رحمانه ای به ابنا جنس خود مسلط شده،به جان و مال و ناموس و همه هستی و ماحصل زندگی و جمیع فواید حیاتی دخالت کرده،راحت خود را در زحمت مردم،لذت کامرانی خود را در رنج و ناتوانی مردم دانسته،بلکه بالاتر خلقت خود را فوق خلقت سایرین تصور کرده و میکنند،نه به کتاب آسمانی وقعی،نه به قوانین ونصایح انسانی وقری،نه به درماندگان مسکین و رنجبران بیچاره ترحمی صفحات تاریخ ،فجایع طبیعت عملیات آنها را به ما نشان داده و شواهد حسی کافی است که چه کرده و چه میکنند بیچاره مردم،همان مردمی که از اصول خلقت و از حقایق ودایع بی خبرندمانند گوسفند خود را تسلیم این ستمکاران نموده،دم کاردهای برنده این سلاخان بی رحم دست وپا زده،مطیع صرف بلکه خود را بند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *